Terapeuci

Home » Terapeuci

Do naszego zespołu należą:

Marlena Walas – absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, a obecnie w procesie certyfikacji na terapeutę uzależnień. Pracuje z dziećmi i młodzieżą.

Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji. Brała udział w licznych szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożonych wykluczeniem społecznym, niedostosowanych, a także ofiar przemocy. Swoje doświadczenie zaczęła zdobywać jeszcze jako nastolatka, kiedy przez wiele lat działała jako harcerka. Jej pierwszą pracą zawodową był pedagog ulicy, następnie pracowała w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Od kilku lat nieprzerwanie związana jest z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii oraz współpracuje ze Stowarzyszeniem Profilaktyki i Resocjalizacji “Ad-Rem” – gdzie pracuje jako wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej oraz prowadzi indywidualną terapię dzieci i młodzieży. Była również pedagogiem w szkole podstawowej oraz współpracowała ze Stowarzyszeniem Trzeźwościowym, a także odbywała staż kliniczny na Oddziale Leczenia Uzależnień w Warcie.


Paulina Waśka – psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Prowadzi indywidualną i grupową psychoterapię uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz współuzależnienia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa między innymi w Stowarzyszeniu Monar Ośrodku Terapii i Rehabilitacji Uzależnień dla dzieci i młodzieży w Ozorkowie oraz dla osób dorosłych w Łodzi.

W swojej pracy stawia na stały rozwój-kontynuuje szkolenie certyfikujące oraz studia związane z terapią pedagogiczną. W kontakcie z drugim człowiekiem kieruję się autentycznością, otwartością i akceptacją.

Swoją pracę poddaje superwizji.

Obszary jej pracy to: terapia uzależnień osób dorosłych oraz młodzieży, współuzależnień. Pracowała również z ofiarami przemocy domowej.


Joanna Grabowicz – psycholog, interwent kryzysowy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia.

Ukończyła studia psychologiczne ze specjalnością kliniczną i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe w zakresie interwencji kryzysowej na SWPS w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT EDU w Warszawie.

Pracowała z osobami dorosłymi zmagającymi się z zaburzeniami psychicznymi (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe), uzależnieniami, niepełnosprawnościami oraz kryzysami w bliskich związkach.

Udziela wsparcia oraz poradnictwa psychologicznego, a także towarzyszy w powrocie do równowagi psychicznej w sytuacjach kryzysowych. Pracuje indywidualnie z osobami dorosłymi oraz starszą młodzieżą od 16 roku życia. Prywatnie interesuje się kryminologią i psychologią bliskich związków.


Justyna Błauż – psycholog. Ukończyła studia magisterskie o specjalności “Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży” na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Doświadczenie w pracy psychologa zdobywała w Fundacji Diabeciaki w Łodzi, w której pracowała z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami oraz innymi osobami dorosłymi. Stale poszerza swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach i czytanie literatury, zwłaszcza z obszaru rodzicielstwa, Rodzicielstwa Bliskości, znaczenia więzi, a także z obszaru rozwoju dzieci i dorastania nastolatków.

Udziela wsparcia dzieciom (od 10 r.ż.), młodzieży i ich rodzicom w obszarach związanych z rodzicielstwem i z różnymi wyzwaniami z tym związanymi, zaczynając od przygotowań do bycia rodzicem, przez dorastanie dzieci aż do momentu opuszczenia przez nie domu rodzinnego. Pracuje zgodnie z podejściem, które traktuje rodzinę jako systemem naczyń połączonych, w którym wszyscy członkowie mają na siebie szczególny wpływ, a panujące między nimi relacje mają znaczenie dla rozwoju i funkcjonowania każdego z nich.

W swojej pracy towarzyszy rodzinom i wzmacnia kompetencje rodzicielskie uznając, że rodzic jest najlepszym znawcą swojego dziecka i posiada wystarczające kompetencje do tworzenia relacji z dzieckiem opartej na poczuciu bezpieczeństwa, zaufaniu, zrozumieniu i empatii. W pracy z dziećmi/nastolatkami jest towarzyszem obserwatorem wyborów i zmian charakterystycznych dla okresu dojrzewania w różnych obszarach – od edukacji, przez zainteresowania, wyobrażenia o przyszłości, aż do budowania relacji z innymi ludźmi i przygotowania do samodzielności w niedalekiej przyszłości.

Wspiera również osoby poszukujące odpowiedzi na pytania o własną tożsamość płciową, doświadczające poczucia osamotnienia i odrzucenia oraz trudności w relacjach z innymi, a także osoby odczuwające brak równowagi emocjonalnej, obniżenie nastroju i spadek jakości ich życia.


Katarzyna Dawidowska – pedagog, psychopedagog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Obszarem jej pracy są zaburzenia osobowości, problemy w relacjach interpersonalnych, sytuacje kryzysowe w życiu. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polskim Stowarzyszeniu dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w Fundacji Uwolnienie oraz w Szpitalu Psychiatrycznym w Łodzi na Oddziale psychiatrycznym dla Dorosłych. Obecnie pracuje w Ośrodku Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Pracuje indywidualnie oraz rodzinnie.

W ramach psychoterapii indywidualnej pracuje w nurcie psychodynamicznym z osobami dorosłymi i młodzieżą. Za cel stawia sobie zrozumienie drugiego człowieka, pomoc w rozwiązywaniu problemów natury emocjonalnej. Towarzyszy w przezwyciężaniu trudności życiowych, zrozumieniu siebie i innych oraz w drodze do wewnętrznej zmiany. Psychoterapia psychodynamiczna jest procesem leczenia, który zachodzi w oparciu o relację terapeutyczną i dialog terapeutyczny. W czasie sesji zachęca pacjenta do swobodnego dzielenia się myślami, fantazjami i skojarzeniami przychodzącymi mu do głowy. Uważnie słuchając tego, co pacjent mówi, dostosowuje swoją aktywność do możliwości i potrzeb pacjenta. Czynnikiem niosącym zmianę jest wgląd (pełniejsze rozumienie i postrzeganie siebie).

Pracuje pod stałą superwizją, ponieważ zależy jej na jakości swojej pracy.

Stale rozwija swój warsztat pracy, uczestniczy w szkoleniach, seminariach, warsztatach dla psychologów i psychoterapeutów.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.


Katarzyna Coner, jest Specjalistą Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w procesie certyfikacji.

Ukończyła Szkołę Psychoterapii Uzależnień Vis Salutis w Łodzi, która ma atestację Sekcji Naukowej Psychoterapii i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyła Pedagogikę o specjalności Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną. Zdobyła także wiedzę i doświadczenie poprzez udział w kursach, warsztatach, wykładach, konferencjach oraz superwizjach.

Pomaga osobom uzależnionym zarówno od substancji psychoaktywnych jak i uzależnionym od zachowań behawioralnych a także ich rodzinom i DDA. Pomaga również osobom nadużywającym alkoholu w sposób ryzykowny i szkodliwy.

Wykonuje diagnozy, indywidualne plany terapii, buduje strategie wyjścia z nałogu, prowadzi interwencje kryzysowe, sesje rodzinne oraz monitoruje postępy. Pracowała jako wolontariusz w Poradni w Łasku, a obecnie jest na wolontariacie w Monarze, w Męckiej Woli. Staż kliniczny odbyła w Warcie na Oddziale Leczenia Uzależnień, gdzie prowadziła terapię grupową. Znajduje się pod opieką Superwizora.


Aleksandra Maciaszczyk – ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność “Psychologia Kliniczna”. W ramach studiów odbyła praktyki w Klubie Integracji Społecznej współpracując z osobami w kryzysie psychicznym, czującymi się samotnie.

Na co dzień pracuje na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. R. Chylińskiego w Łodzi. Wcześniej odbywała wolontariat w Oddziale Leczenia Uzależnień, w tej samej placówce. Odbywał także wolontariat w Stowarzyszeniu MONAR w Ozorkowie, pracując z młodzieżą.

Jest specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. W ramach Studium Terapii Uzależnień odbyła staż kliniczny w Stowarzyszeniu MONAR Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi współpracując z osobami dorosłymi.

Udziela wsparcia z zakresu wsparcia psychologicznego, poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii uzależnień. Pracuje pod superwizją.

W swojej praktyce terapeutycznej zapewnia zaufanie, życzliwość oraz akceptację. Ważne jest dla niej utworzenie bezpiecznej relacji terapeutycznej. Spotkania ze mną odbywają się w atmosferze szacunku oraz dyskrecji.”


Błażej Tomczyk jest psychologiem, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Od 2003 roku pracuje z osobami uzależnionymi/używającymi problemowo, osobami będącymi w relacji z uzależnionym/ą bądź wychowanymi w rodzinie, gdzie był problem uzależnienia.

Prowadzi programy ograniczania picia alkoholu.
Ponadto zajmuję się pomaganiem w następujących obszarach:
• lęk;
• stres;
• stany depresyjne;
• złość;
• strata, żałoba;
• wypalenie zawodowe;
• umiejętności społeczne;

Jest certyfikowanym trenerem Treningu Zastępowania Agresji, ukończył podyplomowe studia doradztwa zawodowego oraz poziom pierwszy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
W swojej pracy wykorzystuje elementy dialogu motywującego oraz treningu uważności (Mindfulness). W relacji z klientem jest ukierunkowany na wsparcie i szukanie możliwości poprawy jakości życia.”


Malwina Grochala – Psycholog, seksuolog, psycholog transportu, doradca zawodowy i personalny. Ukończyła kurs psychoterapii systemowej. Absolwentka licznych szkoleń, m.in. z racjonalnej terapii zachowania, dialogu motywującego, pracy z pacjentem w kryzysie suicydalnym.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w pracy indywidualnej z osobami poszukującymi wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami i trudnościami, ale także wsparcia w rozwoju i odkrywaniu siebie. Posiada również duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów psychologicznych.

Prowadzi konsultacje psychologiczne i interwencje w kryzysie, udziela wsparcia i pomocy psychologicznej. Prowadzi konsultacje seksuologiczne, w tym konsultacje dla par.

Wspiera w przechodzeniu przez kryzysy, np. rozwód, utrata pracy, choroba, wypadek. Pracuje z osobami w stanach depresyjnych i lękowych. Pomaga osobom zgłaszającym trudności natury emocjonalnej (np. w obszarze złości), chcącym pracować nad swoim perfekcjonizmem, poszukującym motywacji, wsparcia w radzeniu sobie ze stresem, będącym w procesie wypalenia zawodowego.

Pracuje z osobami, które chcą budować satysfakcjonujące relacje – z samym sobą i innymi ludźmi. Pomaga w lepszym rozumieniu siebie i swoich zachowań. Wspiera kobiety i pary w okresie okołoporodowym i młodych rodziców. Prowadzi coaching rodzicielski w nurcie rodzicielstwa bliskości.

W obszarze seksuologii pracuje z osobami i parami pragnącymi w bardziej satysfakcjonujący sposób wyrażać i realizować swoją seksualność.

Pracuje z osobami LGBTQ+.

W pracy z drugim człowiekiem najważniejsza jest dla niej relacja oparta na akceptacji, autentyczności i zaufaniu. Na co dzień przyświeca jej myśl Carla Rogersa, że “osoba to płynny proces, nie stały i stateczny byt; płynąca rzeka zmian, nie blok z solidnego materiału; stale zmieniająca się konstelacja możliwości, a nie ustalona ilości cech”.


Zofia Warzyńska-Janowicz – psychoterapeuta uzależnień w procesie certyfikacji.

Ukończyła szkolenie prowadzone przez Fundację Zdrowia Psychicznego i Somatycznego Vis Salutis w zakresie: “Specjalista Terapii Uzależnień” oraz „Uzależnienie w podejściu SFBT” – poszukiwanie rozwiązań, koncentrując się na zasobach

Inne wybrane szkolenia i treningi:
• „Praca z ciałem – integracja osiągnięć M.H. Ericksona i M. Feldenkraisa”, prowadząca: Iwona Woźniakowska, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
• „Studium przypadku”, prowadzący: Krzysztof Klajs, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź
• „Żeby mi się chciało, tak jak mi się nie chce – o motywacji raz jeszcze”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Współpraca z kuratorami sądowymi”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Diagnoza pedagogiczna – możliwości i ograniczenia”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Coaching raz jeszcze”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• „Zaburzenia psychiczne u młodzieży”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi
• Jak Feniks z popiołu. Praca z traumą”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi

Swoją praktykę doskonaliła w:
• Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, Centrum Psychiatryczne w Warcie, na Oddziale Leczenia Uzależnień, gdzie odbywałam staż kliniczny
• Strefie Psychoterapia w Łodzi
• Fundacji Praesterno w Łodzi
• Fundacji Uwolnienie w Łodzi

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako:
• Psychoterapeuta uzależnień
• Psycholog i pedagog szkolny
• Wykładowca psychologii na kursach szkolących opiekunów medycznych
• Kierownik literacki Teatru Integracyjnego Arka we Wrocławiu
• Dziennikarz – freelancer
• Specjalista PR w SWSPiZ (obecnie: SAN)
• Terapeuta w CZMP (obecnie: Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki) na Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej
• Tekściarz

O sobie pisze: W centrum moich zainteresowań jest drugi człowiek; ten, który siedzi naprzeciwko i przyszedł, by wspólnie rozwiązać jakiś problem. W swojej pracy podążam za Klientem. Słucham i obserwuję, zawsze szukając zasobów, z których można czerpać. Pracuję w nurcie humanistycznym Carla Rogersa – terapii skoncentrowanej na Kliencie. Swoją pracę poddaję regularnie superwizji.

Wykształcenie:
• Doktor nauk medycznych; obszarem moich zainteresowań jest znaczenie relacji lekarz-pacjent i motywowanie pacjenta do leczenia i/lub terapii; Uniwersytet Medyczny w Łodzi
• Master of Science in Professional Communication – specjalista profesjonalnej komunikacji, Clark University, USA
• Magister kulturoznawstwa – specjalność teatrologiczna
• Magister pedagogiki – specjalność – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Napisałam około dwudziestu artykułów naukowych i liczne teksty popularno-naukowe.
Podstawowe dziedziny zainteresowań naukowych:
• Psychoterapia uzależnień
• Psychologia społeczna
• Psychologia zdrowia
• Różnice międzykulturowe

Kogo zapraszam do swojego gabinetu?
• Każdego, kto odczuwa problemy emocjonalne
• Osoby w kryzysie
• Osoby z problemem uzależnienia
• Osoby współuzależnione
• DDA
• Osoby poszukujące swojego miejsca w życiu
• Osoby próbujące odkryć swoją tożsamość


Zapraszamy do współpracy.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij